Pháp Sư Tịnh Không

Thầy Thích Chân Quang

Thầy Thích Giác Hạnh

Thầy Thích Nhật Từ

Thầy Thích Pháp Hòa

Thầy Thích Phước Tiến

Thầy Thích Thiện THuận

Thầy Thích Trí Huệ

Đại đức Thích Giác Nhàn

Thích Giác Nhiên

Đại Đức Thích Thiên Xuân